Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KIRGAZ KIRIKKALE KIRŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KIRGAZ)olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

KVKK KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU:

6698 sayılı Kişisel Kerilerin Korunması Hakkında Kanunu’nda  veri sahibinin hakları aşağıda belirtildiği gibidir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı içeren veriyi, KIRGAZ KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak , bu form içinde belirtilen kanallardan tarafımıza iletebilirsiniz.

KVKK KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ’nu indirmek için tıklayınız.

 

 1- VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KIRGAZ tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilerimize  ait kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir, işlenen kişisel verileri ve işlenme amaçlarını, kişisel verilerin güvenliği, imhası, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartlarını,başvuru yöntemleri,veri konusu kişi grubu kategorileri gibi birçok bilgiye, KIRGAZ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASINA tıklayarak erişebilirsiniz.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize  ait kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; KIRGAZ iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla,  anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Müşterilerimize ait kişisel veriler, doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla KIRGAZ tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, KIRGAZ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler KIRGAZ tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, KIRGAZ  tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • Haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı talebinizi içeren dilekçeniz ile kurumumuza bizzat elden veya noter kanalıyla, iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Doğalgaz
Fatura Ödeme