Politikalarımız


 • Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi ve diğer gereklilikleri yerine getirmek
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak
 • Biz bilinci ile çalışmak
 • Varolan ile yetinmeyip sürekli gelişmek
 • Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek
 • Çevreyi koruma ilkesinden hareketle, çevreye vereceğimiz olumsuz etkilerimizi kaynağında azaltmak
 • Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı çerçevesinde, İstanbul’un havasını temizleyerek, bu konuda metropoller içerisinde en üst sıralara çıkarmak.

KIRGAZ Çevre Vizyonu:

Çevre Yönetim Sistemi konusunda tüm kurum ve kuruluşlara örnek olabilecek bir model geliştirerek, bu konuda kendi ekolünü oluşturan bir çevre okuluna dönüşmek.

KIRGAZ Çevre Hedefleri:

Çevre Misyonumuzdan Vizyonumuza gerçekleştirdiğimiz yolculukta çevresel amaçlarımıza ulaştıracak hedefler belirlenmekte ve Stratejik Plan üzerinden hayata geçirilmektedir.

KIRGAZ Çevre Politikası

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un gaz dağıtım şirketi olarak, İstanbul halkı kadar tüm dünya insanlığı için temiz havanın ve sağlıklı, sürdürülebilir ve bunlarında ötesinde yaşanabilir bir çevrenin sağlanması ve en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu amaçla Çevre Politikamızın şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını benimsemiş, Türkiye’nin en köklü ve çevreci doğalgaz dağıtım şirketi olarak,

 • Konfor ve kaliteden ödün vermeden gökyüzü ile arkadaş kalarak değişime, gelişime açık ve yenilikçi olmak,
 • İlgili çevre mevzuatlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, mevzuat gerekliliklerini öncelikli olarak yerine getirmek ve gerektiğinde yasal mevzuatlarında ötesinde, sosyal sorumluluk projelerini de içerecek iyileştirmeleri hayata geçirmek,
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, atıkları öncelikli olarak geri dönüşüm sürecine/geri kazanım sürecine dahil etmek ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmek,
 • Çevre etkilerimizi kaynağında azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
 • Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; sürekli eğitimler, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
 • Çevreyi koruma ve geliştirme prensibimizi tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirmek,
 • Yaşadığımız çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak,
 • Çevresel Misyon ve Vizyonumuz çerçevesinde çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek, gözden geçirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli her türlü kaynağı ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak ve sürekli geliştirmek,
 • “Konforun, kaliteli hizmet eşliğinde sunulduğu yer” denildiğinde “KIRGAZ” ; KIRGAZ denildiğinde de temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre algısını/anlayışını tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırarak pekiştirmek,

Taahhüdümüzdür.

KIRGAZ tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika; tüm paydaşlarımızın, kamu ve üçüncü şahısların erişimine de açık tutulmaktadır.

Kuruluş amacı halkına hizmet olan KIRGAZ, çalışanları ve tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıdır.

Bu amaçla KIRGAZ olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda;

 • Bütçemizden gerekli kaynağı ayırmayı,
 • Bilinçli çalışan ve paydaş topluluğu oluşturmayı,
 • Yürürlükteki mevzuata tam uyumu,
 • Çalışanlarımıza, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermeyi ve periyodik olarak tekrarlamayı,
 • Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
 • Sektörde örnek ve öncü bir dünya şirketi olarak tanınmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı,
 • Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutmayı,
 • Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı, taahhüt ederiz.

1. Şirketin amaç ve geliştirme hedefleri doğrultusunda gerekli nitelik ve gelişme yeteneklerine sahip kişilerin istihdamı esas alınır.

2. Şirket, personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre, istihdam şartları ve kendilerini yetiştirmeleri yönünden adil ve eşit imkânlar sağlar.

3. Şirket, hedeflerini gerçekleştirebilmek için, çalışanları verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak, maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik eder. Personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler alır.

4. Şirket, personelinin amirleri ve iş arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasına ve çalışma barışının ahenkli bir şekilde devamını sağlamaya yönelik tedbirleri alır. Yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

5. Şirket, personelini başarılı olmaya teşvik eder, yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini destekler. Başarılı olanları ödüllendirir.

6. Şirket, personelini, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar eder.

7. Şirket, personelinin kişiliğine saygı duyar, haklarını korur.

8. Şirket yöneticileri, kendilerine bağlı personelin, işlerini verimli ve işin gereklerine uygun olarak yapabilecek düzeye eriştirilmesinden, işin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışlara uygun çalışmasından ve ayrılmaları veya terfileri halinde yerlerine geçecek elemanların yetiştirilmesinden sorumludurlar.

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası, KIRGAZ’da iş sürekliliğini sağlamayı ve riskleri en aza indirmeyi amaçlar. Politika' nın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı KIRGAZ’ ın bilgi varlıklarını korumaktır.

Politika
 1. Güvenlik Politikası aşağıdakileri garanti altına alır;
  1. Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir.
  2. Bilginin gizliliği sağlanacak ve yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
  3. Bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır.
  4. Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerde yer alan bilgi ile ilgili hükümler izlenecek veyerine getirilecektir.
  5. İş Sürekliliği Planları güncel, test edilmiş ve yürürlükte tutulacaktır.
  6. Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır.
 2. Prosedürler politikayı destekleyici şekilde hazırlanır.
 3. Bilgi Güvenliği Yöneticisinin sorumlulukları;
  1. Politikanın uygulanması sırasında destek vermek,
  2. Kendisine rapor edilen fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerini araştırmak ve önlem almaktır,
 4. Yöneticiler, politikanın uygulanmasından ve personellerinin bilinçlenmesinden sorumludur.
 5. Bilgi Güvenliği Politikasının, KIRGAZ ile etkileşimde olan herkes için anlaşılması zorunludur.
 6. KIRGAZ Genel Müdürü Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.

Selçuk AKSAKALOĞLU

Genel Müdür

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KIRGAZ KIRIKKALE KIRŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KIRGAZ)olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1- VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KIRGAZ tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilerimize ait kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir, işlenen kişisel verileri ve işlenme amaçlarını “ Kişisel Verileri Koruma Politikamız internet adresinden “KIRGAZ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nın “5.7. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI” başlığından ulaşabilirsiniz.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ait kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; KIRGAZ iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Müşterilerimize ait kişisel veriler, doğalgaz dağıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla KIRGAZ tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, KIRGAZ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler KIRGAZ tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, KIRGAZ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı talebinizi içeren dilekçeniz ile kurumumuza bizzat elden veya noter kanalıyla, iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

• Müşterilerimizden gelen şikâyetleri tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek,

• Tüm paydaşlarımız için iletişim kanalları oluşturmak,

• Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak,

• Çalışanları, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,

• Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,

• Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak;

 • İzlenebilirlik,
 • Objektiflik,
 • Şeffaflık,
 • Gizlilik,
 • Hesap verebilirlik ve
 • Müşteri Odaklılık yaklaşımıyla ele almak,

• Tüm iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene ve müşteri tatmin edilene kadar şikayeti izlemek, başvuruları analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamak taahhüdümüzdür.

Doğalgaz işletmeciliği, yüksek güvenlik ve özel teknolojiler gerektiren yapısı ile tecrübeli ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan bir sektördür. Doğalgaz şebekesinin işletme emniyeti, acil müdahalelerin güvenli ve kesintisiz yapılabilmesi için gereken bilgi ve yetkinlikler, çalışanlara; ancak etkin bir eğitim stratejisi geliştirerek kazandırılabilir. Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişim, ulusal ve uluslararası alandaki rekabet gibi faktörler kurumlar için çalışanların devamlı gelişimini, dolayısı ile eğitimin sürekliliğini gerektirmektedir.

KIRGAZ, kuruluş aşamasından itibaren kendisini ileriye taşıyacak anahtar parametrelerin bünyesinde çalışan insanların oluşturduğu değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin toplamından oluşan entelektüel sermaye olması gerektiği anlayışını taşımaktadır.

Eğitim politikası beyanı;

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirerek bu kazanımları KIRGAZ strateji ve hedefleri doğrultusunda iş sonuçlarına yansıtmak ve kişisel gelişim programları ile bireysel yaşam kalitelerini de yükseltmek için,

KIRGAZ’da;

• Her düzeydeki çalışanın, bugün ve gelecekteki eğitim ve gelişim ihtiyaçları, strateji ve hedefler doğrultusunda belirlenir,

• Çalışanlar, etkin eğitim programları ile iş gereklerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donatılır,

• Eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim uygulama faaliyetleri, değişen iş koşulları, yasalar, normlar ve yeni teknolojiler gözetilerek güncel tutulur,

• Eğitim ve gelişim imkânları, tüm çalışanlara fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek sunulur,

• Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirme ve analiz çalışmaları, titizlikle yapılarak; ileri besleme sağlayacak veriler olarak kayıt altına alınır,

• Eğitim faaliyetleri, çağdaş yetenek yönetimi anlayışıyla KIRGAZ’ın entelektüel sermayesini geliştirecek şekilde düzenlenir,

• Çalışanların sürekli gelişimi için gerekli kaynak ayrılır.

• Hayallere hayat vermek için yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ile müşteri odaklılık tüm faaliyetlerimize rehberlik eder. Müşterilerimize kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunmak ve fark yaratan kusursuz bir deneyim yaşatmak esas ilkemizdir.

• Müşterilerimizi dinlemek için tüm şirketlerimizde müşterilerimizin erişimine açık geri bildirim mekanizmaları kurarız. Müşterilerimiz satış sonrasında da farklı kanallar üzerinden müşteri hizmetlerine kolayca erişebilirler.

• Müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler kurmayı önemseriz. Bu sürecin kusursuz bir deneyime dönüşebilmesi için düzenli aralıklarla algı araştırmaları, memnuniyet anketleri gibi mekanizmalarla müşterilerimizin memnuniyetini takip eder, ölçer ve raporlarız. Değişen müşteri beklentilerini izler, aldığımız önerileri değerlendirir, iyileştirmeye açık alanlar için öncü aksiyonlar alırız.

• Müşteriyle sürekli temas halinde olan bayi ve yetkili servislerimizin geri bildirimlerine kulak veririz. Geniş bayi ve yetkili servis ağımız sayesinde farklı bölgelerdeki müşterilerimizin önceliklerini öğreniriz.

• Müşterilerimiz tarafından iletilen geri bildirimlere azami önem gösteririz. Gelen bildirimleri, üst düzey yöneticilerle paylaşır, her bir geri bildirimi titizlikle değerlendirir ve gerekli aksiyonları alırız.

• Müşteriyle birebir temas kuran çalışanlarımızı, bayi ve yetkili servislerimizi müşteri deneyimi konusunda eğitir, uzmanlık ve gelişimlerini destekleriz.

• Müşterilerimizin ilettiği önerileri ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanır, müşterilerimizle birlikte uygun olan her alanda açık inovasyonu hayata geçiririz.

• Sorumlu pazarlama ilkeleri çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin iletişiminde toplumsal farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, adil, şeffaf, açık ve doğru bilgi paylaşan bir yaklaşım gözetiriz. Müşteri ve tüketicilerin çevresel ve sosyal konularda farkındalıklarını artırmaya yönelik iletişim yaparız.

• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini en üst safhada tutmak,Müşteri şikayetleri ile ilgili çözüm odaklı hareket etmek,Mali, işletmeye ait ve kuruluşla ilgili şartlara uymak,Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların şartlarına uymak,Yasal, mevzuat ve diğer şartlar gibi uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Müşteri memnuniyeti politikamızdır, taahhüt ederiz.

Doğalgaz
Fatura Ödeme