Sıkça Sorulan Sorular


 

 ABONE BAĞLANTI BEDELİ VE GÜVENCE BEDELİNİ GERİ ALABİLİYOR MUYUZ?

Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olup, geri ödemesi yapılmamaktadır.

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Doğalgaz KULLANIMI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

A. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Sokağınızdan doğalgaz hattının geçip geçmediği bilgisine, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR DoğalGaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin web sitesinden  ya da ilgili birimlerinden öğrenilmektedir.

2. Binanızda doğalgaz kullanabilmek için öncelikle %51 çoğunluk ile alınan apartman yönetim kurulu kararı gereklidir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare (2.000m2) ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılmaktadır.

3. KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye doğal gaz kullanım başvurusu, apartman yöneticisi veya apartman yönetiminin vekâlet vereceği üçüncü şahıs tarafından yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

a - %51 çoğunlukla alınmış apartman yönetim kurulu kararı ve daire sayısı 8 veya daha az olan binalarda apartman yönetim kurulu kararı yerine, kat maliklerinin imzalı dilekçesi (%51 çoğunluk kararı ile) alınacaktır.

b- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin),

c - Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanını gösterir resmi belge (M² çizelgesi)

d - Kat maliklerinin isim listesi,

Ticari iş yerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Tapu fotokopisi,
  • Ticaret sicil numarası,
  • İmza sirküleri (son 6 aya ait) belgeleri gereklidir.

Not: Merkezi sistemlerde doğal gaz kullanmak için müracaat edenler daha sonra mutfaklarında da doğal gaz kullanmak isterlerse, bunun için tekrar abone bağlantı bedelleri ödemeleri gerekmemektedir. Abone bağlantı bedellerine sayaç bedelleri dâhil olup, sayaçlar tarafımızdan bedelsiz olarak takılacaktır.

4. Merkezi sistem kararı alınması durumunda, abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.

5. Müracaatın kabulünden sonra iç tesisatınızın veya dönüşümlerinizin yapımı için, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen sertifika sahibi firmalara müracaat kabul formu ile başvurulması gerekmektedir.

6. Tesisatınızı veya dönüşüm işlemlerinizi yaptıracağınız firma ile işin niteliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten sözleşme yapılması gerekmektedir. Sertifikalı firma bu sözleşmeyi KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bilgisine sunmak zorundadır. Ayrıca, yetkilendirilen firmaların yapacağı tüm çalışmaların sigortalandırılması ile birlikte, bu belgeyi proje onayından sonra (iç tesisat işine başlamadan önce), KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' ye sunması gerekmektedir.

7. Sertifika sahibi firma, proje onayını müteakip müşteriye proje numarası verecektir.

9. Bu aşamadan sonra müşteri, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye başvurarak doğal gaz kullanım sözleşmesini yapabilmektedir. Abonelik sözleşmesinde geçen güvence bedeli, kullanım amacına göre tüm aboneler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

B.SÖZLEŞME

Doğalgaz sözleşmesi yapılırken gerekli olan belgeler:

a- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin)

b- Güvence bedeli

c –Kira kontratı, tapu veya ikametgah evraklarından herhangi birisi;

Ticari iş yerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Yetki belgesi ve imza sirküleri
  • Şirket kaşesi

Sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak kişi veya vekâlet vereceği kişi tarafından yapılabilir. Merkezi sistemlerde işlemler, apartman yönetimi adına yönetici ya da vekili tarafından yapılacağı için apartman kaşesi ile yönetici veya vekilinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.

 

EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 13.12.2012 tarih ve Karar No: 4168 Madde-1 Konut Tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Serbest tüketici statüsünde olduğunuzdan dolayı tedarikçinizi seçme hakkına sahipsiniz.

Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Bağlantı hattı Dağıtım Şirketince yapılması halinde;

Serbest Tüketici Bağlantı Bedeli: Etüt-proje, malzeme, nakliye, sigorta ve montaj işçiliği toplamlarından oluşur.

Bağlantı hattının serbest tüketici tarafından sertifika sahibi kişilere yaptırılması hâlinde, dağıtım şirketinin bağlantı hattının devreye alınarak gaz kullanımına açılması öncesinde vereceği kontrol ve onay hizmeti karşılığında serbest tüketiciye tahakkuk ettireceği bedel kurul tarafından belirlenir. 2022 yılı için kurul tarafından belirlenen serbest tüketiciler için Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli ilk 100 m için 790 TL+ KDV, ilave her 1 m için 4,9 TL’dir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

SERBEST TÜKETİCİ BAĞLANTI HATTI İŞ SÜRECİ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 4168 sayılı Kurul Kararı ile konut tüketicileri dışındaki tüm doğal gaz kullanıcıları “Serbest Tüketici” statüsüne kavuşturulmuştur. Yine 3603 sayılı Kurul Kararı’nın 5. maddesinin II. fıkrasında “Serbest Tüketicilerin bağlantı hattı, -bedeli kendilerine ait olmak üzere- Dağıtım Şirketi’nin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, Serbest Tüketicinin seçimine bağlı olarak Dağıtım Şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır” hükmü bulunmaktadır. Buna göre Serbest Tüketiciler için doğal gaz hattı bağlantı süreci aşağıda listelenen şekilde takip edilecektir:

SERBEST TÜKETİCİ KİMDİR?

4646 sayılı Doğalgaz Piyasa Kanuna göre;

Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestliğine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,” olarak tanımlanmıştır.

 

KİMLER SERBEST TÜKETİCİ OLABİLİR?

·         Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

·         Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

·         Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.

 

SÜREC

·         Dağıtım Şirketi’ne bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından bağlantı talebinde bulunulur. İlgili bağlantı talebinde, talep edilen kapasite ve basınç bilgileri Sertifikalı İç Tesisat Firması tarafından onaylanmış şekilde yer alır.

·         Dağıtım Şirketi, ilgili doğal gaz talebini değerlendirerek sonucu Serbest Tüketici ve/veya yetkili temsilcisine 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildirir.

·         Münferit bağlantı hattı olan doğal gaz müşterilerinin bu hatları üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılmasının durumu var ise mevcut müşteri/müşterilerin görüşü Dağıtım Şirketince alınır. Ayrıca Dağıtım Şirketi, mevcut başka bir müşterinin ya da müşterilerinin hattına bağlantı yapılması gerekiyorsa katılım bedelini hesaplar ve müşteriye bildirir.

·         Münferit bağlantı veya servis hattı olan Serbest Tüketicilerin hatlarından bağlantı yapılması Mevcut müşterinin kapasitesini etkilemeyecek şekilde Dağıtım Şirketi bağlantı noktasını belirler. Bağlantı noktası koordinatlarını Dağıtım Şirketi yazılı olarak Serbest Tüketiciye bildirir.

·         Serbest Tüketici bağlantısının sertifikalı firma tarafından yapılacağı durumda öncelikli olarak işi yapacak firmanın EPDK’dan yapım hizmet sertifikasına sahip olması gereklidir. Yapım hizmet sertifikasına sahip olan firmalara aşağıdaki link ten ulaşılabilir.

·         http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/talep/talepOzetSorgula.xhtml?piyasaNo=3

·          

·         Ayrıca bağlantı ve/veya servis hattı yapacak firmanın , dağıtım şirketinden “İç tesisat ve servis hatları sertifikası” nın “Servis Hattı Yapım Bakım Onarım” konu başlıklı sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

·         Serbest Tüketici bağlantısının sertifikalı firma tarafından yapılacağı durumda binanın maliki veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri ile sertifika sahibi yetkili firma arasında yapılacak, işin detayının belirlendiği Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması ile müşteri tarafından Dağıtım Şirketine müracaat edilir.

·         Gazlı hatlara yapılacak bağlantı operasyonu sadece Dağıtım Şirketi tarafından yapılacaktır. Bağlantı noktasındaki operasyon işlemi için Dağıtım Şirketi ile binanın maliki bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından Dağıtım Şirketi ile “Bağlantı Anlaşması” imzalanması gerekmektedir.

·         Sertifikalı Firma Dağıtım Şirketi’ne gerekli teknik doküman ve belgeler ile birlikte “İşe Başlama Dosyası” hazırlar ve Dağıtım Şirketi’ne dosyayı sunar. İşe Başlama Dosyası, Dağıtım Şirketi teknik şartnamesine uygun olması durumunda Sertifikalı Firma, ilgili kurumlardan alınan gerekli izinlerle ilgili protokolleri Dağıtım Şirketi’ne hazırladığı dosyada ibraz eder. Ayrıca yapılacak olan imalatlar ile ilgili All Risk Sigorta Poliçesi de İş Başlama Dosyasında olmalıdır.

·         Münferit bağlantı veya servis hattı olan Serbest Tüketicinin hattına bağlantı yapılması durumunda hattın bedelini ödemiş olan müşteri ve/veya müşterilere bağlantı noktası ve kapasite kullanım oranı ile belirlenecek katılım payı ödenmesi ile ilgili, ödeme bilgisi ve mevcut müşteri ile Serbest Tüketici arasındaki protokol dağıtım şirketine yazılı olarak ibraz edilir.

·         Dağıtım şebekesine bağlantı yapılmadan önce binanın veya tesisin sahibi ya da yetkili temsilcisi tarafından ilgili belgeler ile birlikte Dağıtım Şirketi’ne müracaat edilerek bağlantı anlaşması imzalanır. EPDK tarafından belirlenen bağlantı kontrol ve onay bedeli Dağıtım Şirketi hesabına yatırılır.

·         İşe başlanmadan önce Sertifikalı Firma ile “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” arasında yapılan sözleşme Dağıtım Şirketine sertifikalı firma tarafından beyan edilmelidir. İşin yapılması esnasında aynı “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı”nın işin başında olması zorunludur. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanun)

·         Yapılacak olan tüm alt ve üst yapı doğal gaz tesisleri ülke koordinat sistemine göre harita verilerinin alınması ve haritalandırılmasının sağlanması için Sertifikalı Firma ile Yetkili Harita Firması arasında imzalanmış olan sözleşme, Dağıtım Şirketine sunulacak dosyada bulundurmalıdır.

·         Dağıtım Şirketi, işin başlaması ile birlikte kendi bünyesinden ve/veya anlaşmalı müşavir firma kontrol elamanı ile birlikte Sertifikalı Firma’nın mühendisi, yapılan imalatın tamamını hattın devreye alınmasına kadar teknik şartnameye göre takip ve kontrol edecektir.

·         Sahada yapılan doğal gaz bağlantı hattı imalatının tamamlanması ile birlikte Serbest Tüketici’nin anlaşmış olduğu Müşavir Firma tarafından “İş Bitirme Dosyası” oluşturulur ve Dağıtım Şirketi’nin onayına sunulur.

·         İş bitirme Dosyası ile birlikte hali hazır ilgili projeler, Etüt Proje Birimi’ne teslim edilir. Proje, Etüt Proje Birimi tarafından uygun görülmeden İş Bitirme Dosyası onaylanmaz. İş Bitirme Dosyası’nda yapılan hattın maliyeti Müşteri tarafından belirtilmelidir.

·         Gaz verme işlemi; iş bitirme dosyasının kabulü, yapılan imalatın kontrolü ve onayından sonra, serbest tüketicinin dağıtım şirketi yada herhangi bir lisans sahibi tedarikçi firma ile yapmış olduğu “doğalgaz alım sözleşmesi” ve yine ilgili mevzuatta belirlenen “taşıma hizmeti sözleşmesi” ve “teslim hizmeti sözleşmelerin” serbest tüketici tarafından ibraz edilmesi sonrasında yapılacaktır. Test ve gaz verme işlemlerinde Dağıtım Şirketi teknik personeli, müşavir firma yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi nezaret eder. Test sonuçlarının olumlu olması durumunda gaz verme tutanakları imzalanarak gaz verme işlemi gerçekleştirilir.

 

Doğalgaz
Fatura Ödeme