KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu politika KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ticaret A.Ş. (Aşağıda “KIRGAZ A.Ş.” olarak anılacaktır)  hizmetlerinden yararlanmak üzere gerek müşteri tarafından matbu olarak imzalanan müşteri sözleşmeleri gerekse web üzerinden yapılan müşteri/kullanıcı (Kullanıcı:  Doğal gazı kendi kullanımı için, web sitesi üzerinden elektronik ortamı kullanarak dağıtım şirketlerine başvuru yapan gerçek veya tüzel kişiyi, Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi ifade etmektedir.) hizmet sözleşmelerinin tümüne uygulanır.

İstenen kişisel veriler, müşteri ye "Hizmet" verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler, sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, doğal gaz piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, KIRGAZ A.Ş. bünyesinde muhafaza altında olup, mevzuattaki süreler ile uyumlu şekilde ve veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır. Sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir..

Müşteri veya kullanıcıya ait kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Doğal Gaz Dağıtım "Hizmet"lerini pazarlamak ya da katma değerli "Hizmet"leri sağlamak amacıyla, müşteri veya kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanılmasına izin verdiği takdirde, KIRGAZ A.Ş. tarafından, bu tür "Hizmet"ler ve pazarlama için gerekli kapsam ve sürede işlenebilir. Müşteriler veya kullanıcılar, kişisel bilgilerinin işlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler.

KIRGAZ Müşteri veya kullanıcının onayını almak koşuluyla verdiği, KIRGAZ A.Ş. nin "Hizmet"lerinin pazarlanması ya da katma değerli "Hizmet"lerin sağlanması amacıyla işlenen kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki konularla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Bu başvuru 6 Ekim 2016 tarihinden itibaren KIRGAZ A.Ş. muhaberat departmanına veya Müşteri Hizmetleri Temsilcilerine verilecek bir dilekçe ile yapılabilir.

a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e.1) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
e.2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
e.3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kolluk güçleri, ambülans ve itfaiye "Hizmet"leri dahil tüm acil aramalara ilişkin çağrılara cevap vermek amacıyla; müşterinin veya kullanıcının rızası olmasa bile müşterinin yer verisini ve kimliğini, kullanıcının ise yer verisini içeren bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince erişilebilir tutacaktır.
Müşteri kişisel bilgileri, yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez

Müşteri veya kullanıcılarımıza ait kişisel bilgiler yurtiçi veya yurtdışı olmak üzere diğer ENGIE şirketleri ile açık rızaları alınmaksızın paylaşılmamaktadır. Paylaşılan raporlar sadece anonimleştirilmiş bilgiler olup herhangi bir bireyi işaret eden veya tanımlanmasını sağlayacak bilgileri içermemektedir.
Yasama ve yürütme organları, mercileri veya KIRGAZ A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici, zaman zaman müşteri ya da kullanıcı bilgilerini açıklamamızı isteyebilirler. Böyle bir durumda, müşteri veya kullanıcı bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde, yasalara uygun olarak yetkili mercilere açıklanabilecektir.

KIRGAZ A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır. Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerinin güncellenmesi talep edilebilecektir.

KIRGAZ A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulamaktadır.

KIRGAZ A.Ş., meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkı da saklıdır.

Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan KIRGAZ A.Ş. için çalışan tüm şirketler, tüm KIRGAZ A.Ş. personeli ve tüm üçüncü şahıslar, gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar.
KIRGAZ A.Ş. kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası ilkeleri ve yasal koşulları ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

 

ADRES VE ÖNEMLİ TELEFONLAR

KIRIKKALE MERKEZ 
Kurtulus Mahallesi, Ahılı Caddesi
No. 3 71200 KIRIKKALE

Tel: 0 318 224 06 46 - 0318 224 73 06 - 0318 218 61 61 
Fax: 0 318 225 49 43
e-mail : kirgaz@kirgaz.com.tr
web: www.kirgaz.com.tr

KIRŞEHİR MERKEZ 
Medrese mah.91sk.
No : 6/A 40200 KIRSEHIR

Tel: 0 386 212 84 84 -0386 213 88 65 - 0386 212 80 59 
Fax: 0 386 212 80 49